ZŠ - Granty a dotace

 

DOTAČNÍ TITUL - POLYTECHNICKÁ UČEBNA

(ŠKOLNÍ DÍLNY) A MULTIMEDIÁLNÍ

JAZYKOVÁ/PC UČEBNA 2020

"Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012409" 

DOTACE: 3 634 515,23 Kč logoEU
SPOLUÚČAST: 191 290,28 Kč
CELKEM: 3 825 805,51 Kč
http://irop.mmr.cz/cs/

Účel dotace: Cílem projektu je rekonstrukce zastaralého zázemí pro výuku školních dílen vč. přilehlého zázemí, a jeho vybavení novým nábytkem a specializovaným vybavením. Dále také modernizace počítačové učebny nákupem nových PC, monitorů a příslušenství. Projekt řeší současně i kompletní bezbariérovost školy pomocí nájezdové rampy pro handicapované.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

 

DOTAČNÍ TITUL - VOLNÝ ČAS 2019

"Volný čas - tradičně i moderně"

DOTACE: 30 000,- Kč logo
SPOLUÚČAST: 12 900,- Kč
CELKEM: 42 900,- Kč

www.kr-ustecky.cz

Účel dotace: Pokračování v dlouholetém zajištění zájmových útvarů na škole (zpracování ovčí vlny, plstění a kangoo jumping). Dotace slouží ke školení nových technik zpracování a nákupu materiálu a pomůcek. Na finančním zajištění významným způsobem přispěl Krajský úřad Ústeckého kraje.

 

DOTAČNÍ TITUL - OP VVV PODPORA

ŠKOL FORMOU ZJEDNODUŠENÉHO

VYKAZOVÁNÍ (Šablony II.) 2018

"Rozvoj zkušeností a dovedností pracovníků ZŠ a MŠ

Liběšice II."

DOTACE: 1 369 574,- Kč logo
SPOLUÚČAST: nerelevantní
CELKEM: 1 369 574,- Kč

https://opvvv.msmt.cz/

Účel dotace: Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktvity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Pro informace o konkrétních šablonách je možné kontaktovat ředitele školy.

Projekt je podporován z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

DOTAČNÍ TITUL - MULTIFUNKČNÍ

ODBORNÁ UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

  2018

"Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008112"

DOTACE: 3 283 013,90 Kč logoEU
SPOLUÚČAST: 172 790,21 Kč
CELKEM: 3 455 804,11 Kč
http://irop.mmr.cz/cs/

Účel dotace: V projektu se jedná o rekonstrukci učebny na Základní škole a Mateřské škole Liběšice. Její stav je nyní nevyhovující pro potřeby moderní výuky. Po realizaci projektu vznikne učebna přírodních věd, která bude také nově vybavena a bude žákům poskytovat vhodné podmínky pro kvalitní vzdělávání. Součástí projektu je rovněž zajištění bezbariérovosti školy pořízením pásového schodolezu a vybudováním bezbariérového WC.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

 

DOTAČNÍ TITUL - VOLNÝ ČAS 2017

"Chceš si pohrát?!"

DOTACE: 30 000,- Kč logo
SPOLUÚČAST: 12 900,- Kč
CELKEM: 42 900,- Kč
www.kr-ustecky.cz
Účel dotace: Pokračování v dlouholetém zajištění zájmových útvarů na škole (hravé tvoření a keramika). Dotace slouží ke školení nových technik zpracování a nákupu materiálu. Na finančním zajištění významným způsobem přispěl Krajský úřad Ústeckého kraje.

 

DOTAČNÍ TITUL - SPORT 2017

"Hry bez hranic"

DOTACE: 30 000,- Kč logo
SPOLUÚČAST: 12 900,- Kč
CELKEM: 42 900,- Kč
www.kr-ustecky.cz
Účel dotace: Uspořádání sportovního utkání v netradičních sportech (lakros, florbal, chůze na hliníkových chůdách, hod oštěpem, skákací tyče, skok v gumovkách do písku) mezi čtyřmi školami (). Na finanční zajištění významným způsobem přispěl Krajský úřad Ústeckého kraje.
Fotografie: Fotografie z utkání zde.

 

DOTAČNÍ TITUL - OP VVV PODPORA

ŠKOL FORMOU ZJEDNODUŠENÉHO

VYKAZOVÁNÍ (Šablony I.) 2016

"Rozvoj zkušeností a dovedností pracovníků ZŠ a MŠ

Liběšice"

DOTACE: 734 230,- Kč logo
SPOLUÚČAST: nerelevantní
CELKEM: 734 230,- Kč
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvvkr-ustecky.cz
Účel dotace: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Pro informace o konkrétních šablonách je možné kontaktovat ředitele školy. Na finančním zajištění se podílel Evropský sociální fond částkou 624 095,49 Kč (85%) a MŠMT prostředky ze státního rozpočtu částkou 110 134,51 Kč (15%).

 

DOTAČNÍ TITUL - SPORT 2016

"Hry bez hranic"

DOTACE: 30 000,- Kč logo
SPOLUÚČAST: 12 857,- Kč
CELKEM: 42 857,- Kč
www.kr-ustecky.cz
Účel dotace: Uspořádání sportovního utkání v netradičních sportech (korfbal, tchoukball, střelba z luku, slackline, hod na plechovky) mezi čtyřmi školami (ZŠ Verneřice, ZŠ Aloise Klára Úštěk, ZŠ Kravaře, ZŠ a MŠ Liběšice). Na finanční zajištění významným způsobem přispěl Krajský úřad Ústeckého kraje.
Fotografie: Fotografie z utkání zde.

 

DOTAČNÍ TITUL - VOLNÝ ČAS 2016

"Nuda není IN"

DOTACE: 30 000,- Kč logo
SPOLUÚČAST: 12 857,- Kč
CELKEM: 42 857,- Kč
www.kr-ustecky.cz
Účel dotace: Pokračování v dlouholetém zajištění zájmových útvarů na škole (jóga, tvořivá dílna, hravé tvoření). Dotace slouží ke školení nových technik zpracování a nákupu materiálu. Na finanční zajištění významným způsobem přispěl Krajský úřad Ústeckého kraje. 

 

DOTAČNÍ TITUL - ŠKOLA PRO

UDRŽITELNÝ ŽIVOT (ŠUŽ) 2016

"Zahrada pro ptactvo, ptactvo pro zahradu"

DOTACE: 20 000,- Kč logo
SPOLUÚČAST: nerelevantní
CELKEM: 20 000,- Kč
www.skolaprozivot.cz
Účel dotace: Cílem této dotace je zajistit bližší spolupráci rodičů a dětí při projektové výuce, konk. odpoledních dílnách, kde se vyrábí ptačí budky a řeší spousty zajímavých úkolů pro děti. Na tomto grantu spolupracujeme se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rychory (SEVER).
Fotografie: Fotografie z projektového dne zde.

 

DOTAČNÍ TITUL - ROZVOJ EKOLOGICKÉ

VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO)

NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK

2016

"Bylinková zahrada"

DOTACE: 87 700,- Kč logo
SPOLUÚČAST: 21 925,- Kč
CELKEM: 109 625,- Kč
www.kr-ustecky.cz
Účel dotace: Tato dotace logicky a cíleně navazuje na dotaci z roku 2015 "Školní ekozahrada Liběšice". Má za úkol rozšířit ekozahradu o další prvky, tentokrát bylinné patro. Na naší bylinkové zahradě dělíme byliny podle různých způsobů využití, jsou k dispozici žákům, pracovníkům školy i třeba školní jídelně. Součástí zahrady jsou i pítka pro motýly nebo hmyzí hotely. Na finanční zajištění významným způsobem přispěl Krajský úřad Ústeckého kraje. 

 

DOTAČNÍ TITUL - PODPORA ZABEZPEČENÍ

ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2015

"Zabezpečení přístupů do budovy ZŠ a MŠ Liběšice"

DOTACE: 101 627,- Kč logo
SPOLUÚČAST: 28 555,69 Kč
CELKEM: 130 182,69 Kč
www.kr-ustecky.cz
Účel dotace: Po výzvě MŠMT k podání žádostí se zpracovanými podmínkami zajištění dostatečného zabezpečení budov jsme připravili projekt na zabezpečení školy kontrolovaným vstupním systémem. Byli jsme vybráni mezi 55 škol z celé ČR, jejichž projekty patřily mezi nejlepší a na konci školního roku 2014/2015 došlo k modernizaci vstupního systému pomocí náhledových kamer a dálkově ovládaných dveří. Na finanční zajištění významným způsobem přispělo MŠMT.

 

DOTAČNÍ TITUL - OP VK VÝZVA Č. 57

2015

"Jazykový rozvoj žáků"

DOTACE: 99 720,- Kč  logo
SPOLUÚČAST: nerelevantní
CELKEM: 99 720,- Kč
www.op-vk.cz
Účel dotace: Projekt je zaměřený na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a výuku v cizích jazycích ve škole. Realizace aktivity spočívá v zavedení digitálního kombinovaného interaktivního výukového systému "Jazyky ON-LINE", zaměřeného na osvojení prioritně ústních komunikačních dovedností ve formě blended learningu. Na finančním zajištění se podílel Evropský sociální fond částkou 84 762,- Kč (85%) a MŠMT prostředky ze státního rozpočtu částkou 14 958,- Kč (15%).

 

DOTAČNÍ TITUL - ROZVOJ EKOLOGICKÉ

VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO)

NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK

2015 

"Školní ekozahrada Liběšice"

DOTACE: 141 280,- Kč logo
SPOLUÚČAST: 35 320,- Kč
CELKEM: 176 600,- Kč
www.kr-ustecky.cz
Účel dotace: Jeden z největších dotačních titulů na škole zajistil vybudování malé naučné stezky v areálu školy. Ta obsahuje uvítací stanoviště s veškerými informacemi o ekozahradě, dále vřesoviště, následuje nová výsadba stromů + popisné cedulky (i ke starým stromům), dále pak ovocná sekce (keře ostružin, malin, rybízů, angreštů a josty) a zakončené řadovou výsadbou původních druhů okrasných keřů (kalina, ptačí zob...). Na finanční zajištění významným způsobem přispěl Krajský úřad Ústeckého kraje. 
Fotografie: Fotografie z hlavního projektového dne zde.

 

DOTAČNÍ TITUL - VOLNÝ ČAS 2015

"Šikovné ručičky"

DOTACE: 30 000,- Kč logo
SPOLUÚČAST: 12 857,- Kč
CELKEM: 42 857,- Kč
www.kr-ustecky.cz
Účel dotace: Hlavní motivací je dlouhodobá podpora rukodělných činností podporujících manuální zručnost, jemnou motoriku a pozitivní přístup k práci. Tento grant se týká konkrétně podpory drátování a tvoření s polymerovou hmotou, naučení se nových technik - práce s extrudérem, metoda backfiling, práce s inkousty a texturami a další. Na finanční zajištění významným způsobem přispěl Krajský úřad Ústeckého kraje. 

 - - - - -

DOTAČNÍ TITUL - SPORT 2014

"Hry bez hranic"

DOTACE: 30 000,- Kč logo
SPOLUÚČAST: 12 857,- Kč
CELKEM: 42 857,- Kč
www.kr-ustecky.cz
Účel dotace: Uspořádání sportovního utkání v netradičních sportech (softball, indoboard, překážková dráha pro lžíci s pingpongovým míčkem, chůze na chůdách, hod oštěpem aj.) mezi čtyřmi školami (ZŠ Verneřice, ZŠ Aloise Klára Úštěk, ZŠ Ploskovice, ZŠ a MŠ Liběšice). Na finanční zajištění významným způsobem přispěl Krajský úřad Ústeckého kraje.
Fotografie: Fotografie z utkání zde.

 

DOTAČNÍ TITUL - VOLNÝ ČAS 2014

"Nejen tvoření i trocha cvičení"

DOTACE: 30 000,- Kč logo
SPOLUÚČAST: 12 857,- Kč
CELKEM: 42 857,- Kč
www.kr-ustecky.cz
Účel dotace: Hlavní motivací je dlouhodobá podpora rukodělných činností podporujících manuální zručnost, jemnou motoriku a pozitivní přístup k práci. Tento grant se týká konkrétně vzniku nových zájmových aktivit (hravé tvoření, jóga a drátování) a podporu stávajících (keramika, svíčky a mýdla, fimo). Na finanční zajištění významným způsobem přispěl Krajský úřad Ústeckého kraje. 

 

DOTAČNÍ TITUL - ROZVOJ EKOLOGICKÉ

VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO)

NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK

2013

"Zkvalitnění a nové pojetí environmentální výchovy u

předškolních dětí a žáků I. stupně ZŠ"

DOTACE: 22 000,- Kč logo
SPOLUÚČAST: 5 502,- Kč
CELKEM: 27 502,- Kč
www.kr-ustecky.cz
Účel dotace: K projektu byla přizvána organizace Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice. Vznikly dva výukové programy - Bylinkové čarování (léčivé vlastnosti rostlin, ochutnávka bylinných čajů apod.) a Jak krteček ke kalhotkách přišel (zpracování lnu, práce s lněným plátnem apod.). Tyto výukové programy byly aplikovány v 1. a 2. třídě a po nezbytných úpravách po pilotáži je má škola připravené k uvedení v dalších letech. Na finanční zajištění významným způsobem přispěl Krajský úřad Ústeckého kraje. 
Fotografie: Fotografie z projektového dne zde.

 

DOTAČNÍ TITUL - VOLNÝ ČAS 2013

"Kdo si tvoří, nezlobí"

DOTACE: 30 000,- Kč logo
SPOLUÚČAST: 12 857,- Kč
CELKEM: 42 857,- Kč
www.kr-ustecky.cz
Účel dotace: Hlavní motivací je dlouhodobá podpora rukodělných činností podporujících manuální zručnost, jemnou motoriku a pozitivní přístup k práci. Tento grant se týká konkrétně vzniku nových zájmových aktivit (fimo, gelové svíčky a výroba mýdel), podpory keramického kroužku a realizací víkendových "Tvořivých dílen" v budově školy. Na finanční zajištění významným způsobem přispěl Krajský úřad Ústeckého kraje. 

 

DOTAČNÍ TITUL - SPORT 2013

"Hry bez hranic"

DOTACE: 30 000,- Kč logo
SPOLUÚČAST: 12 857,- Kč
CELKEM: 42 857,- Kč
www.kr-ustecky.cz
Účel dotace: Uspořádání sportovního utkání v netradičních sportech (intercross, chůze po chůdách, hod oštěpem, florbal, skok do písku v holínkách, štafeta a chůze na balančním laně) mezi čtyřmi školami (ZŠ Verneřice, ZŠ Aloise Klára Úštěk, ZŠ a MŠ Ploskovice, ZŠ a MŠ Liběšice). Na finanční zajištění významným způsobem přispěl Krajský úřad Ústeckého kraje.
Fotografie: Fotografie z utkání zde.