MŠ - O nás

logo

Povinné předškolní vzdělávání (dítě starší 5 let) od 1.9.2017

Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dosáhnou do 31.8. 2017 pěti let, má formu pravidelné denní docházky  v pracovních dnech souvisle 4h denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána  ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku. Povinné předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, je ukončeno začátkem školní docházky. Pravidla spojená s povinností předškolního vzdělávání budou zakotvena ve školním řádu od 1.9.2017.

Zákonný zástupce dítěte je povinen při předem známé nepřítomnosti dítěte požádat o uvolnění ze vzdělávání (§ 34 a odst.4 školského zákona). V žádosti uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno, a důvod uvolnění (Pro tyto účely lze využít formulář "Omluvný list dítěte", který si můžete stáhnout z menu "Dokumenty MŠ".

Rodiče dětí plnících povinnou školní docházku jsou povinni při nepřítomnosti své dítě omluvit. Podrobnosti omlouvání dětí stanovuje Školní řád mateřské školy (najdete v menu "Dokumenty MŠ").

logo

PŘEHLED CHYSTANÝCH AKCÍ V MATEŘSKÉ

ŠKOLE 

DATUM AKCE NÁZEV AKCE ZAMĚŘENÍ POŽADAVKY
26. listopadu 2018 Začátek plaveckého kurzu  - - - veškeré info na nástěnce v MŠ a navíc přijdou e-mailem
4. prosince 2018 Vystoupení dětí na rozsvěcení vánočního stromu  - - -  - - -
5. prosince 2018 Mikulášská besídka  - - -  - - -
12. prosince 2018 Vánoční pohádka Paní učitelky opět hrají divadelní pohádku pro děti  - - -
19. prosince 2018 Vánoční koncert v kostele  - - -  - - -

  logo 

MŠ "Sluníčko" v Liběšicích se nachází v areálu Základní školy a Mateřské školy Liběšice, p.o. s nově vybudovaným sportovním zázemím obecního hřiště, moderními průlezkami a hracími prvky, skluzavkami, venkovní posilovnou, minigolfem a dalším zařízením. Kapacita MŠ je 55 dětí, které do MŠ dochází převážně z Liběšic, ale i dojíždí z okolních spádových obcí. MŠ je trojtřídní. Děti jsou do tříd BROUČCI, SOVIČKY a RYBIČKY zařazovány podle věku. Po vzoru základní školy jsme od 4. září 2017 zařadili vzdělávací prvky "Začít spolu". Do budoucna plánujeme absolvovat letní školy "Začít spolu", navštěvovat partnerské MŠ "Začít spolu" a vzdělávací program "Začít spolu" otevřít v plné síle také v mateřské škole.

Od 1.9. 2017 pracujeme podle ŠVP PV (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) s názvem "Rok na Zemi", který s týmem pedagogů neustále dotváříme a upravujeme tak, aby podmínky vzdělávání předškolních dětí byly co nejlepší. Snažíme se pro děti vytvářet prostředí plné tolerance, důvěry, přátelství a dobré nálady. Úzce spolupracujeme s rodiči, vycházíme z potřeb dětí, které se snažíme rozvíjet cestou přirozené výchovy.

Cílem MŠ jsou spokojené a šťastné děti, které jsou dobře připravené na další vzdělávání a vstup do života. MŠ "Sluníčko" je pedagogicky bohaté prostředí, jež doplňuje rodinu a přispívá k rozšiřování dětských zkušeností. Je místem komunikace, kooperace, kde se děti vzájemně stýkají, rozvíjejí, místem společného pohybu a her.

Mimo jiné se zaměřujeme se na děti se špatnou výslovností a opožděným vývojem řeči. Těmto dětem logopedickou péči poskytují v MŠ dvě učitelky, logopedické asistentky. Spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními (PPP a SPC) v Litoměřicích.

MŠ se zapojuje do ekologických projektů základní školy a odebírá časopis Mrkvička, který se na ekologickou výchovu dětí v MŠ přímo zaměřuje. Ve třídách máme koutky živé přírody, akvárium a terárium s tropickými šneky. Vytváříme u dětí kladný vztah k živé a neživé přírodě. Na školní zahradě pěstujeme plodiny i léčivé byliny. Učíme děti třídit odpad a pravidelně sbíráme starý papír a PET lahve.

K tělovýchovným aktivitám využíváme prostor velké tělocvičny ZŠ, která je bohatě vybavena tělovýchovným nářadím a náčiním k různorodým sportovním aktivitám. Ve SVČ (Středisku volného času) navštěvujeme keramickou dílnu, kde si děti vyrábí dárky z keramiky. Pro předškolní děti je k dispozici kroužek Seznamování s AJ, probíhá v době odpočinku dětí, jedenkrát v týdnu. Plánujeme využití interaktivních tabulí v ZŠ. Starší děti mohou také absolvovat plavecký výcvik v plaveckém bazénu v Litoměřicích. Do MŠ také jezdí loutkář Sváťa, který dětem hraje pohádky. Samotné děti pak vystupují na akcích v Liběšicích s hudebním nebo tanečním repertoárem. Pořádáme různé výlety, branné vycházky, karnevaly, oslavy se soutěžemi, vždy podle nabízených možností.

Zařízení MŠ je průběžně obnovováno novým nábytkem, hračkami a učebními pomůckami. Minulý školní rok byla částečně vybavena novým nábytkem další učebna. Také rodičům děkujeme za dary. Pro venkovní aktivity slouží školní zahrada s pískovištěm a houpačkou, nebo výše popisované obecní hřiště v těsné blízkosti školního pozemku.

mrkvicka

logo

Video ke Dni matek - Komáři se ženili

 

Video z akademie na konci šk. roku 2013/2014 - Šípková Růženka 

Video ze zápisu do MŠ

Video ze soutěže Krokodile-Walkodile

logo

 

Zaměstnanci mateřské školy pro školní rok 2017/2018

platný od 1. 12. 2017

 

Vedoucí mateřské školy:

Jana Žišková

Učitelky:

Ludmila Halamová 

Mariana Kovalová

Mgr. Luďka Cibulková

Pavlína Filandrová

Správní zaměstnanec:

Jana Šipulová