Covid-19

COVID-19

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PROVOZU ŠKOLY

(řazeno od nejnovějších po nejstarší, informace starší 2 měsíců se mažou)

 

datum

aktuální informace

17. ledna 2021

Průběžné informace k hodnocení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021:

 • na výpisu z vysvědčení budeme hodnotit běžnou klasifikací, na kterou jsou všichni rodiče zvyklí
 • slovní hodnocení, které je jako každým rokem pro žáky s diagnostikovanými poruchami učení (např. dyslexie, dyskalkulie atd.) vypracováno na žádost zákonného zástupce, nebude letos zpracováno žádné, neboť na výzvu třídních učitelů nikdo žádost o slovní hodnocení nepodal
 • žáci, kteří mají málo známek, vychází jim 4-5 nebo dokonce čistá 5, budou od příštího týdne kontaktováni třídními učiteli a vyzváni ke konzultaci ve škole. Na konzultaci budou přezkoušeni ze zameškaného (popř. problematického) učiva. Kdo se nedostaví a zůstane mu nedostatečný počet známek, čeká ho na konci ledna komisionální přezkoušení z celého pololetí (popř. hodnocení nedostatečnou).
 • žáci, kteří nemají omluvenou nepřítomnost na on-line hodinách, budou řešeni podle celkového počtu neomluvených hodin dle pokynu MŠMT (od udělení výchovného opatření až po svolání výchovné komise za účasti zástupce OSPODu). Zákonní zástupci těchto žáků budou kontaktováni třídním učitelem

Od 1. února 2021 bude aktualizován školní řád. Doplněna a aktualizována budou zejména pravidla pozdních příchodů na on-line hodiny. V případě prezenční výuky je podle školního řádu více jak 10 minut považováno za nutnost omluvení celé vyučovací hodiny. V případě distanční výuky (on-line hodiny) bude tento limit školním řádem zkrácen. Aktualizovaný školní řád bude k dispozici na webových stránkách, sledujte změny, předejdete případných budoucím problémům.

8. ledna 2020

Provoz školy od 11. ledna do 22. ledna 2020 je zatím ve stejném režimu jako tento týden, tedy:

 • ZŠ: povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku v homogenních skupinách, stále platí zákaz zpěvu a sportovních činností, povinnost nošení roušek (nebo jiných prostředků zabraňujících šíření kapének) po celou dobu pobytu v budově školy, umožněny individuální konzultace ve škole (jeden žák+učitel+může být rodič) - případné konzultace domlouvat u třídních učitelů v souladu s rozvrhem distanční výuky; všechny ostatní ročníky se vzdělávají distančním způsobem přes své Google účty; plavecký výcvik stále odložen; s největší pravděpodobností bude zrušen i lyžařský výcvik, zatím neposílejte další zálohové platby

 • MŠ: běžný režim s důrazným doporučením nošení roušek (nebo jiných prostředků zabraňujících šíření kapének) pro děti a pedagogické zaměstnance; ostatní zaměstnanci+osoby pohybující se v MŠ mají povinnost nošení roušek; vstup třetích osob do prostor MŠ jen v nezbytně nutných případech. 

 • ŠD: umožněn provoz pouze pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení podmínky homogenity - zvlášť oddělení pro 1. ročník, zvlášť pro 2. ročník, bez možnosti kontaktu v jedné místnosti.

 • SVČ: zakázána osobní přítomnost účastníků

 • ŠJ: jídelna otevřena pouze pro žáky prezenční výuky a přítomné zaměstnance školy; rozestupy 1,5m mezi stoly, max. počet u jednoho stolu jsou 4 žáci

5. ledna 2020

Vzhledem k neustálým změnám v přítomnosti žáků a dětí ve škole zveřejňujeme informace, jakým způsobem se vypočítávala úplata za MŠ a ŠD v měsících říjen, listopad a prosinec. Na konci dalšího měsíce ledna bude opět upravena dle zákonných podmínek.

MŠ: pro všechny úplata za říjen ponížena o 120,- Kč, bude odečteno z listopadové a prosincové platby; děti, které docházely do MŠ při omezení, platí za listopad celou úplatu; děti, které nedocházely do MŠ při omezení, platí 140,- Kč

ŠD: úplata za říjen ponížena o 55,- Kč, bude odečteno z listopadové a prosincové platby; 1. a 2. třída úplata listopad ponížena na  47,- Kč a 3. až 9. třída úplata listopad 0,- Kč;  9. třída úplata prosinec 0,- Kč a 1. až 8. třída úplata prosinec 97,- Kč

Případné dotazy k úplatám směřujte na ekonomku školy.

31. prosince 2020

Jak jistě všichni víte ze sdělovacích prostředků, od 4. ledna do (zatím) 10. ledna 2021 se nám opět mění provoz školy dle následujících pravidel:

 • ZŠ: povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku v homogenních skupinách, stále platí zákaz zpěvu a sportovních činností, povinnost nošení roušek (nebo jiných prostředků zabraňujících šíření kapének) po celou dobu pobytu v budově školy, umožněny individuální konzultace ve škole (jeden žák+učitel+může být rodič) - případné konzultace domlouvat u třídních učitelů v souladu s rozvrhem distanční výuky. Všechny ostatní ročníky se vzdělávají distančním způsobem přes své Google účty-je nutné sledovat úkoly! U některých žáků se tak opakovaně neděje i přes několikeré upozornění. Blíží se konec pololetí, dejte si pozor na zajištění dostatečného množství známek! Distanční vzdělávání je povinné ze zákona, vzhledem k opakované a neomluvené nepřítomnosti některých žáků na on-line hodinách a k množství nevypracovaných úkolů u stejných žáků, budeme od ledna takovéto případy posuzovat jako záškoláctví a budeme je dále řešit dle příslušných zákonů. Absolutně není možné současnou situaci zneužívat a "schovávat se" za neosobní distanční výuku; plavecký výcvik stále odložen
 • MŠ: běžný režim s důrazným doporučením nošení roušek (nebo jiných prostředků zabraňujících šíření kapének) pro děti a pedagogické zaměstnance; ostatní zaměstnanci+osoby pohybující se v MŠ mají povinnost nošení roušek; vstup třetích osob do prostor MŠ jen v nezbytně nutných případech. Aktualizovaný Manuál k provozu MŠ.
 • ŠD: umožněn provoz pouze pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení podmínky homogenity - zvlášť oddělení pro 1. ročník, zvlášť pro 2. ročník, bez možnosti kontaktu v jedné místnosti.
 • SVČ: zakázána osobní přítomnost účastníků
 • ŠJ: jídelna otevřena pouze pro žáky prezenční výuky a přítomné zaměstnance školyrozestupy 1,5m mezi stoly, max. počet u jednoho stolu jsou 4 žáci
14. prosince 2020

Zatím jediná změna, která nás čeká od příštího týdne, je vyhlášení "Dnů boje proti COVID-19", jak MŠMT nazvalo uzavření všech škol ve dnech 21. a 22. prosince 2020. Naposledy před svátky se tedy s žáky ZŠ uvidíme v pátek 18. prosince 2020. MŠ funguje beze změny, školní jídelna pro děti z MŠ samozřejmě vaří.

3. prosince 2020

Přesné podmínky provozu školy od 7. prosince 2020:

 • : nadále stejné podmínky jako v týdnu od 30.11. + plavání - aktuálně řešíme s bazénem, v pátek 4.12. bychom měli dostat konečnou informaci, zda bude bude možné v pondělí 7.12. výuku plavání začít (info dostanete od třídních učitelů).
 • : nadále stejné podmínky jako v týdnu od 30.11.
 • ŠD: nově umožněno spojit maximálně dvě stále stejné třídy bez ohledu na ročník, tedy ŠD se vrací do běžného provozu podle následujících pravidel: 1. oddělení = 1. ročník, 2. oddělení = 2.+3. ročník, 3. oddělení = 4.+5. ročník a 4. oddělení se řídí dle rotační výuky (tzn. od 7.12. otevřené pro 7. ročník, další týden pro 6. a 8. ročník). 9. ročník bohužel není možné přiřadit k ani jedné skupině, neboť jsou ve škole prezenčně každý týden a střídali by se ve skupinách-tento problém řešíme s deváťáky individuálně.
 • SVČ: prezenční činnost povolena do maximálně 10 účastníků; vzhledem k zakázané sportovní činnosti, většímu počtu dětí na kroužku než 10 a dalším drobnostem bude provoz SVČ velmi individuální. Pokud to bude možné, bude to mít smysl a efekt, některé kroužky se otevřou, v opačném případě budou otevírat za příznivé epidemické situace až v lednu; všichni účastníci se podrobnosti dozví od svých vedoucích.
 • ŠJnadále stejné podmínky jako v týdnu od 30.11.

Rotační výuka 6., 7. a 8. ročník:

v týdnu od 7. prosince do 11. prosince 2020 se prezenčně učí 7. ročníkRozvrh na tento týden obdrží žáci od svého třídního učitele do 4. 12. a na další týdny vždy aktuálně dle situace. 6. a 8. ročník se učí distančně z domova - úkoly budou zadávány na nové účty žáků.

- v týdnu od 14. listopadu do 18. prosince 2020 se prezenčně učí 6. a 8. ročník. Rozvrh na tento týden obdrží žáci od svých třídních učitelů a na další týdny vždy aktuálně dle situace. 7. ročník se učí distančně z domova - úkoly budou zadávány na nové účty žáků.

Celý plán je opřený o aktuální opatření MŠMT, pokud se v příštích dnech opět změní, celé se to rozpadne a budeme plánovat znovu... Sledujte web!

24. listopadu 2020

Přesné podmínky provozu školy od 30. listopadu 2020:

 • : prezenční výuka pro všechny ročníky I.st.; prezenční výuka žáků 9. ročníku; 6.,7. a 8. ročník rotační výuka (podrobnosti dole); stále platí zákaz zpěvu a sportovních činností (včetně plavání); povinnost nošení roušek (nebo jiných prostředků zabraňujících šíření kapének) po celou dobu pobytu v budově školy; školy v přírodě, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat; umožněny individuální konzultace žákům na distanční výuce (jeden žák+učitel+může být rodič) - případné konzultace domlouvat u třídních učitelů v souladu s rozvrhem výuky.
 • : běžný režim s důrazným doporučením nošení roušek (nebo jiných prostředků zabraňujících šíření kapének) pro děti a pedagogické zaměstnance; ostatní zaměstnanci+osoby pohybující se v MŠ mají povinnost nošení roušek; do prostor šatny může jít s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu)
 • ŠDpovinnost nošení roušek (nebo jiných prostředků zabraňujících šíření kapének); pouze pro prezenčně vzdělávané žáky 1., 2., 3. a 4. ročníku - z důvodu dodržení homogenity jednoho oddělení nejsme schopní personálně ani prostorově zajistit provoz družiny 5. - 9.ročníku; provoz ŠD je upraven od 6.00h do 15.30h; provoz ŠD se ještě může změnit podle počtu přihlášených účastníků vždy tak, abychom byli schopní zvládnout podmínky hygienické, MŠMT, organizační a prostorové, což věřte, není ale vůbec jednoduché...
 • SVČ: prezenční činnost zakázána s výjimkou od 25. listopadu 2020 umožněny individuální konzultace (případně domlouvat s vedoucím zájmové aktivity v souladu s rozvrhem výuky)
 • ŠJ: jídelna otevřena pouze pro žáky prezenční výuky a přítomné zaměstnance školy; rozestupy 1,5m mezi stoly, max. počet u jednoho stolu jsou 4 žáci

Rotační výuka 6., 7. a 8. ročník:

- v týdnu od 30. listopadu do 4. prosince 2020 se prezenčně učí 6. a 8. ročník. Rozvrh na tento týden obdrží žáci od svých třídních učitelů a na další týdny vždy aktuálně dle situace. 7. ročník se učí distančně z domova - úkoly budou zadávány na nové účty žáků.

v týdnu od 7. prosince do 11. prosince 2020 se prezenčně učí 7. ročník. Rozvrh na tento týden obdrží žáci od svého třídního učitele 4. 12. a na další týdny vždy aktuálně dle situace. 6. a 8. ročník se učí distančně z domova - úkoly budou zadávány na nové účty žáků.

Celý plán je opřený o aktuální opatření MŠMT, pokud se v příštích dnech opět změní, celé se to rozpadne a budeme plánovat znovu... Sledujte web!

20. listopadu 2020

30. listopadu 2020 se nám vrátí žáci do školy. Zbytek I.st. (3., 4. a 5. ročník) s denním běžným provozem a 9. ročník s běžným denním provozem. Rozvrh žáků 6., 7. a 8. ročníku do rotační výuky bude zveřejněn zde v průběhu příštího týdne.

12. listopadu 2020

Jak všichni ze sdělovacích prostředků jistě víte, tak 18. listopadu 2020 se nám vrátí 1. a 2. ročník. Už teď se paní učitelky a vychovatelky na děti těší a věříme, že je to oboustranné. Přesné podmínky změny provozu školy jsou následující:

 • ZŠ: povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku v homogenních skupinách, stále platí zákaz zpěvu a sportovních činností, povinnost nošení roušek (nebo jiných prostředků zabraňujících šíření kapének) po celou dobu pobytu v budově školy, umožněny individuální konzultace ve škole (jeden žák+učitel+může být rodič) - případné konzultace domlouvat u třídních učitelů v souladu s rozvrhem distanční výuky.
 • MŠ: info viz dole
 • ŠD: umožněn provoz za dodržení podmínky homogenity - zvlášť oddělení pro 1. ročník, zvlášť pro 2. ročník, bez možnosti kontaktu v jedné místnosti.
 • SVČ: zakázána osobní přítomnost účastníků, beze změn
 • ŠJ: rozestupy 1,5m mezi stoly, max. počet u jednoho stolu jsou 4 žáci 

Krátké organizační pokyny: V pondělí 16. listopadu 2020 je už od konce září vyhlášeno ředitelské volno - platí pro žáky ZŠ, v tento den neprobíhá distanční výuka. Úterý 17. listopadu 2020 je státní svátek, proto distanční výuka bude zkrácená pouze od středy do pátku

V pondělí 16. listopadu 2020 je přerušen provoz mateřské školy a školní jídelny. Úterý je státní svátek a od středy 18. listopadu 2020 se otevírá provoz MŠ v běžném režimu. Stále jsou však v platnosti důrazná doporučení k nošení roušek (podrobnosti budou zaslány e-mailem vedoucí MŠ) 

5. listopadu 2020

Slovo ředitele školy rodičům: Uzavření škol se přehouplo z původních 14 dní na další týdny...na jak dlouho nevíme. Kvůli distanční výuce se nám opět setkávájí ve škole dva světy - jedna skupina rodičů se neustále ptá, kdy už budou tzv. on-line hodiny? Proč už nejsou, jiné školy je mají apod. Druhá skupina rodičů říká, my nechceme on-line hodiny, děti čučí do monitorů už takhle dost, ještě aby koukaly pravidelně několik hodin denně. Pravda je, jak už to bývá, někde uprostřed.

Předně je třeba poznamenat, že jsme s plnou parádou schytali první vlnu nákazy v prostředí školy. Ze 14 vyučujících, bylo 8 pozitivních na COVID-19. Pokud kdokoliv z vás nemocí prošel, dáte mi za pravdu, že to není žádný med... Nicméně i při horečkách, bolestech hlavy a cestami mezi postelí a toaletou, učitelé zadávali úkoly pro děti a byli s nimi v kontaktu. A ano, logicky nevedli žádné on-line hodiny, neboť pohled na sebe samé nepřáli nikomu :) Tento týden jsme se začali s žáky opět on-line spojovat, jako na jaře. Ovšem nepohlížejte na on-line výuku jako na samospásnou, není. Je třeba ji s rozumem dávkovat a nenechat se zviklat mediální masáží. Media totiž znají pouze slovní spojení "on-line", je totiž moderní, a tak ho s oblibou skloňují v každé druhé větě... My ale také ctíme zásady školy "Začít spolu", tedy důraz na samostatnost, logické a kritické myšlení, zodpovědnost za sebe sama, svojí práci a jiné. On-line spojení s žáky vidíme především jako příležitost si s dětmi popovídat, co je nového, kde mají potíže, zodpovědět dotazy, názorně vysvětlit, popř. přezkoušet. Pětihodinové sezení u monitoru se nám zdá nešťastné, krajně nemoderní a hlavně neefektivní.

Vážíme si vaší pomoci při snaze vzdělávat na dálku, hlavně u těch nejmenších, kde je role školy a fyzická  přítomnost pedagoga prostě nezastupitelná. Pevně věříme, že to společně zvládneme, jako na jaře. Registrujeme i zpětnou vazbu, která není pouze kritická. Moc si toho vážíme, uvedu malý příklad: "Je škoda, že xxx nemůže do mateřské školky, moc se tam těšila, ale co se dá dělat. Děkujeme za úkoly, když to tak projíždím, tak vidím, že máte nejtěžší úlohu v celém školství, a to dát dětem základy pro úspěšný vstup do učebního procesu, což je pro úspěšné zvládnutí školy, podle mého, jedna z nejdůležitějších věci. Děkujeme". Jedním dechem ale dodám, že registrujeme i rodiče, kteří s námi na jedné lodi rozhodně neplují. Ne, nemám na mysli jedno zapomenutí poslat úkol, přípojit se k on-line hodině a další drobné nedostatky, které si vzájemně v této těžké době odpouštíme. Mám na mysli opakované sliby nápravy a výsledkem jsou 14 denní výpadky absolutně ve všem. Dovolili by si tito rodiče za běžné situace neposlat své dítě 14 dní do školy bez omluvenky? Absolutně ne, výuka je povinná ze zákona. To samé platí od 1.9.2020 i o výuce distanční. Na to neexistuje žádná výmluva, žádné vysvětlování ani stav "mrtvého brouka". V těchto případech absolutního nezájmu ze strany rodiče, počítejte s absolutním nezájmem najít smírné řešení, ze strany školy.

Úplný konec si zaslouží dobré zprávy: téměř všichni pedagogové jsou vyléčeni, jeden zůstává zatím v nemocnici. Bohužel ze strany dětí a žáků se k nám stále dostávají informace o aktuálně probíhající nákaze. Bude ještě nějaký čas trvat, než se z "covidového kolečka" všichni dostaneme. Přeji nám všem, aby to bylo co nejdříve a mohli jsme se zase shledat při nějaké příjemné příležitosti.

30. října 2020

ZŠ: od 2. listopadu 2020 do konce mimořádného opatření vlády pokračujeme v distanční výuce. Postupy, aktivity a možnosti budou postupně aktualizovány k co nejefektivnější výuce, na vše upozorní třídní učitelé.

MŠ:  od 2. listopadu 2020 do odvolání se provoz mateřské školy řídí podle nového Manuálu k provozu MŠ, který si důkladně prostudujte.

22. října 2020

Od 26. října 2020 do 30. října 2020 je mateřská škola uzavřena zřizovatelem obcí Liběšice. Všichni zaměstnanci MŠ zůstávají v povinné karanténě.

19. října 2020

Od 19. října 2020 do 23. října 2020 je mateřská škola uzavřena Krajskou hygienickou stanicí. Všichni zaměstnanci MŠ jsou v povinné karanténě.

Aktuální situace na škole: MŠ: jedna učitelka s pozitivním testem, jedno dítě s pozitivním testem ZŠ: pět učitelů s pozitivním testem v karanténě, jeden učitel vyléčen, jeden učitel čeká na výsledky. Sledujte pozorně zdravotní stav svých dětí! Registrujeme neustávající šíření koronaviru v jednotlivýh rodinách. 

16. října 2020

Ošetřovné: množí se dotazy na téma ošetřovné, proto čtěte veškeré info zde.

Aktuální situace na škole: MŠ: jedna učitelka s pozitivním testem, jedno dítě s pozitivním testem ZŠ: šest učitelů s pozitivním testem v karanténě, jeden učitel s negativním testem v karanténě, jeden učitel čeká na výsledky. Sledujte pozorně zdravotní stav svých dětí!

13. října 2020

Od středy 14. října 2020 do 23. října 2020 začíná všem žákům školy (I. st. i II. st.) distanční výuka. Učitelé na I. st. budou vyučovat stejným způsobem jako na jaře, spojí se se svými dětmi (nejčastěji přes WhatsApp), zajistí vše potřebné. Každý třídní učitel II. st. předá svým žákům odkaz na úložiště třídy (většinou už tak učiněno). Tam budou vkládána zadání s úkoly a termíny jejich vyplnění. Pravidelně sledujte úložiště! Aktuálně jsou někteří učitelé nemocní s průběhem nemoci, který v nejbližších dnech znemožňuje jejich práci z domova. Pokud to jde, zadává za učitele někdo jiný, i to je v pořádku. Buďte trpěliví a vypracujte si zatím úkoly od učitelů, kteří jsou v pořádku nebo mají lehčí průběh COVID-19. A nezapomeňte na jednu důležitou věc - novelou školského zákona je distanční vzdělávání povinné! Přejeme všem klidný průběh následujících dvou týdnů, bude to opět náročné... Společně věřme, že po prodlouženém týdnu prázdnin, se opět ve škole sejdeme všichni ve zdraví.

12. října 2020

Aktuální situace na škole:

MŠ: jedno dítě s pozitivním testem na COVID-19, týden nebylo v MŠ. Od 12. října 2020 ředitel školy doporučuje nošení ochranných pomůcek dýchacích cest i v prostorech MŠ, a to jak pro personál školy, tak pro děti.

ZŠ: dva učitelé s pozitivním testem, tři učitelé v karanténě na test čekající a další tři s příznaky aktuálně u svých lékařů test řeší. Situace je velmi problematická, neboť nemá kdo být s dětmi. Zítřek (13.10.) je aktuálně zajištěn, i když značně omezený. Počkáme tedy na vyjádření vlády, jakým způsobem se budou měnit opatření na školách a podle toho nastíníme další plán od středy. Jedna věc je jistá už nyní - pedagogové v karanténě zajišťují distanční výuku, místo toho, aby bojovali s nepříjemnou nemocí. Patří jim za to obrovský dík. Važme si jejich práce.

NEPŘÍTOMNOST EKONOMKY ŠKOLY: Z důvodu péče o dítě od 12.10. do 16.10.2020. V naléhavých případech volejte 775 734 437

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY: Momentálně není možné dokončit volby za pedagogické pracovníky. Zvoleni jsou zákonní zástupci, zřizovatel bude jmenovat své členy a po skončení karantény budou dokončeny volby za pedagogické pracovníky.

9. října 2020

Rozvrh přítomnosti žáků II. st. základní školy od 12. října do 25. října 2020:

- v týdnu od 12. října do 16. října 2020 se prezenčně učí 8. ročník a 9. ročník - přesné rozvrhy žáci obdrží dnes na pondělí a příští týden vždy aktuálně podle situace ve škole. 6. ročník a 7. ročník se učí distančně z domova - úkoly budou zadávány stejnou formou, jako na jaře (učitelé se s žáky spojí)

v týdnu od 19. října do 23. října 2020 se prezenčně učí 6. ročník a 7. ročník - přesné rozvrhy žáci obdrží v pátek 16. října. 8. ročník a 9. ročník se učí distančně z domova - úkoly budou zadávány stejnou formou, jako na jaře (učitelé se s žáky spojí)

Aktuálně má škola dva pedagogy v karanténě s pozitivním testem a tři další v karanténě, kteří na test čekají. Jsme ve velmi komlikované situaci, neboť škola má vyučovat dále, ale nemá kým... Platí nové doporučení k nošení ochranných pomůcek i na I. st. (více v aktualizovaném manuálu). Sledujte pozorně zdravotní stav svých dětí, děkujeme. Situace se vyvíjí každým dnem, o detailech vás budeme informovat zde.

Další důležité informace ohledně chodu naší škody najdete v aktualizovaném manuálu:

MANUÁL K PROVOZU ŠKOLY (od 12.10.2020)

8. října 2020

1. Nová (případně prodloužená) krizová opatření vlády platná od 12. října do 25. října 2020:

- omezení provozu II. st. základní školy - střídavá výuka po třídách -> do budovy školy dochází prezenčně vždy polovina žáků dle tříd, zbytek je vyučován distančně (detaily budou doplněny během zítřka)

omezení provozu střediska volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti účastníků na zájmovém vzdělávání

omezení provozu základní školy a školní družiny tak, že součástí vzdělávání není zpěv

omezení provozu základní školy tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti s výjimkou I. st. základní školy

- I.st. základní školy a mateřská škola stejný režim, jako doposud

2. Od 26. října do 27. října 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků základní školy a školní družiny. V těchto dnech nebude povinné distanční vzdělávání. 

3. Nová krizová opatření vlády platná od 9. října 2020:

- zákaz plavání (zatím se naší školy netýká, plavání začíná 23.11.)

- zákaz provozu vnitřních sportovišť (netýká se 1. st. ZŠ a MŠ), veškerý pronájem tělocvičny končí do odvolání

- nejvyšší počet osob u stolu v jídelně se snižuje na 4

 je zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin. Toto nařízení chápeme jako zastavení aktivit ze Šablon II. - doučování, čtenářský klub, klub zábavné logiky a her. Ovšem aktivita s tabletem v MŠ a ŠD může pokračovat.

5. října 2020

Ředitelství litoměřické základních umělecké školy sděluje svým žákům, kteří chodí na liběšickou pobočku, že výuka hry na hudební nástroj bude probíhat on-line ve stejném čase, jako fyzicky ve škole.

1. října 2020

Na základě Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje 3/2020 vydaného 1. října 2020 se s účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020 nařizuje mimořádné opatření, které se naší základní školy týká v následujících bodech:

- omezení provozu střediska volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti účastníků na zájmovém vzdělávání

- omezení provozu základní školy a školní družiny (netýká se mateřské školy) tak, že součástí vzdělávání není zpěv

- omezení provozu základní školy (netýká se mateřské školy) tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti s výjimkou I. st. základní školy

Společně s těmito novinkami je stále platný Manuál k provozu školy z 18. 9. 2020.

22. září 2020

Vzhledem k dnešnímu vyjádření nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly k pátečnímu uzavření škol (ředitelké volno), sděluji zákonným zástupcům, že naše škola žádné ředitelské volno vyhlašovat nebude, neboť k tomu není přímý důvod. Navíc na školách existují dlouhodobé plány, které nelze změnit vyjádřením v médiích 3 dny předem. Kupříkladu nás čekají naplánované projektové dny.